Finanţările nerambursabile

euroFinanţările nerambursabile sunt destinate sprijinirii desfăşurării unor activităţi – importante pentru anumite segmente ale societăţii sau pentru dezvoltarea de ansamblu a organismului economic şi social – din domenii pentru care, din cauza situaţiei conjuncturale, nu există resurse financiare suficiente accesibile în mod curent (de exemplu, reabilitarea infrastructurii în regiuni sărace, recalificare profesională, sprijinirea dezvoltării sectorului ONG în calitate de partener al autorităţilor publice) sau din domenii în care există în mod tradiţional o nevoie de resurse financiare mai mare decât disponibilităţile (de exemplu, activităţile cu caracter social).

Cele mai multe finanţări de acest tip sunt acordate României de alte state sau instituţii internaţionale.Sistemul finanţărilor nerambursabile publice externe este una din componentele mecanismelor mai ample de colaborare dintre diverse state, el având caracterul unui ajutor acordat pentru sprijinirea rezolvării unor situaţii excepţionale în care statul beneficiar al acestui ajutor nu are expertiză sau resursele umane şi materiale necesare pentru a încerca o rezolvare eficienta pe cont propriu.Din acest motiv, resursele financiare propriu-zise sunt însoţite de o întreagă metodologie specifică care trebuie respectată în procesul de acordare a finanţărilor şi prin care se urmăreşte implementarea unor elemente de filosofie socială care şi-au dovedit validitatea în situaţii similare întâlnite în alte state.

Cum funcţionează sistemul finanţărilor nerambursabile?

Pentru a putea înţelege cum demarează şi se derulează un program de finanţare nerambursabilă vă prezentăm etapele de “viaţă” ale acestuia:

În prima etapă, finanţatorul stabileşte – inclusiv prin colaborare cu autorităţi ale statului care va beneficia de respectivele finanţări (în cazul unor programe masive de finanţare, de exemplu cele ale Uniunii Europene sau cele ale Băncii Mondiale) – domeniul său domeniile vizate şi obiectivele pe care intenţionează să le realizeze, activităţile şi beneficiarii potenţiali pe care este dispus să-i finanţeze din resursele sale. În această etapă este elaborată metodologia care va permite selecţia prin licitaţie publică de proiecte şi finanţarea efectivă a activităţilor care asigură îndeplinirea în condiţii cât mai bune a obiectivelor finanţatorului.

Etapă a doua este reprezentată de licitaţia de proiecte. Finanţatorul lansează în mod public programul de finanţare respectiv, oferind tuturor celor interesaţi un pachet informativ care conţine un ghid al programului (explicând mai detaliat ce intenţionează să realizeze programul şi ce condiţii trebuie să îndeplinească cei care vor să încerce să obţină resurse financiare din această sursă, în particular dată limită până la care pot fi depuse proiecte în vederea participării la licitaţie, limitele minime şi maxime ale sumelor care pot fi solicitate printr-un singur proiect, intervalul de timp pentru care se asigura finanţarea pentru proiectele câştigătoare (de exemplu, durata activităţii trebuie să nu depăşească 6, 12, sau 18 luni sau/şi activităţile pot fi finanţate numai până la o anumită dată calendaristică) şi o cerere de finanţare (de regulă sub forma unui formular standardizat); în cazul anumitor programe de finanţare, pachetul informativ include şi alte documente (modelul de plan de afaceri acceptat de finanţator, niveluri maxime acceptate pentru cheltuielile de natura diurnelor etc.). Solicitanţii depun proiectele de activităţi pentru care solicită finanţări nerambursabile realizate în conformitate cu condiţiile prezentate în ghidul programului.

După expirarea perioadei de timp în care pot fi depuse proiectele, acestea sunt evaluate de către comisia de evaluare constituită în etapa întâi, fiecărui proiect fiindu-i acordat un anumit punctaj, funcţie de lista de criterii utilizată de comisie (criterii prezentate solicitanţilor, de regulă, în cadrul pachetului informativ).Proiectele sunt apoi ierarhizate descrescător în funcţie de punctajul obţinut, fiind declarate câştigătoare proiectele care au obţinut punctajele cele mai mari şi care solicita, în total, o sumă mai mică sau egală cu bugetul total oferit de finanţator pentru programul de finanţare respectiv.

Cea de-a patra etapă este reprezentată de perioada de implementare a proiectelor pentru care a fost obţinută finanţarea nerambursabilă.

Etapa finală este cea de evaluare.

 

Care sunt principalii finanţatori?

Principalele categorii de finanţatori activi în România sunt: Uniunea Europeană, Guvernul României, guvernele sau ambasadele unor state străine, băncile şi instituţii financiare internaţionale (de ex.: BERD, Banca Mondială), băncile active în România, fundaţii sau alte organizaţii internaţionale cu statut asemănător (de ex.: Fundaţia “Soros”), mari corporaţii (de ex.: Microsoft, Coca-Cola).

Ce este un grant?

Grantul reprezintă suma de bani acordată drept finanţare nerambursabilă pentru îndeplinire unui scop anume.

Ce doresc finanţatorii?

Finanţatorii urmăresc atingerea unor obiective generale (economice, sociale, culturale) prin sprijinirea financiară a activităţilor unor organizaţii (firme, ONG, instituţii publice etc.) sau persoane.

Obiectivele şi metodele acceptate de finanţator pentru îndeplinirea acestora trebuie foarte bine cunoscute de către solicitantul de finanţare.

  Ce paşi trebuie întreprinşi în vederea participării la licitaţii?

După ce v-aţi hotărât să apelaţi la o finanţare de acest gen, trebuie să parcurgeţi următoarele etape:

Alegeţi programele de finanţare cele mai potrivite pentru specificul activităţilor dorite de dumneavoastră.

Procuraţi-vă pachetului informativ al programului de finanţare.Descrierea detaliată a programului trebuie studiată cu atenţie, astfel încât să puteţi stabili cu certitudine că programul vă poate fi de folos şi că îndepliniţi toate condiţiile de eligibilitate pentru a putea participa la licitaţie.

Completaţi documentaţia solicitată de finanţator şi colectaţi documentele necesare ca anexe obligatorii în cadrul proiectului.O atenţie specială trebuie acordată informaţiilor anexe suplimentare – nesolicitate expres de finanţator – care pot fi utilizate ca argumente în favoarea proiectului dumneavoastră (studii, date statistice, scheme, strategii guvernamentale în domeniile vizate de proiect etc.). Este recomandat să încheiaţi această etapă cu cel puţin câteva zile înainte de data limită de depunere a proiectelor, pentru a dispune de timpul necesar pentru verificarea finală.

Depuneţi proiectul la adresa anunţată de finanţator, înainte de data limită. În general, această dată limită se referă la ziua şi ora la care proiectul este primit şi înregistrat în evidenţele finanţatorului ca participant la licitaţie şi nu la data expedierii lui de la sediul solicitantului către finanţator (data poştei). Această situaţie trebuie avută în vedere de la început în planificarea realizării proiectului, ţinând cont de faptul că serviciile de curierat (Poşta Română sau firmele private) au nevoie de cel puţin 24 de ore pentru transportul coletelor între localităţi aflate în judeţe diferite.

Analizaţi rezultatul licitaţiei, comunicat de finanţator fiecărui solicitant în parte.Pentru proiectele câştigătoare, urmează implementarea propriu-zisă a proiectului, prin semnarea contractului de finanţare între finanţator şi solicitantul care a depus proiectul câştigător. Pentru proiectele necâştigătoare, este momentul analizei punctajului obţinut de proiect, etapa esenţială în cazul în care intenţionaţi să depuneţi un alt proiect. Între anumite limite, aceste concluzii sunt utile şi atunci când sunteţi interesat ulterior de un alt program de finanţare, chiar oferit de alt finanţator.

 În ce condiţii pot primi banii după câştigarea unui proiect?

Trebuie ţinut cont de anumite aspecte:

Suma obţinută poate diferi de suma solicitată iniţial, în cazul în care finanţatorul a solicitat modificarea bugetului.

Finanţarea va fi obţinută numai după semnarea contractului de finanţare între finanţator şi beneficiar (câştigător al licitaţiei).

De obicei, finanţarea se acordă în mai multe tranşe, a căror valoare este stabilită în contractul de finanţare.Prima transă este obţinută imediat după semnarea acestui contract (deşi uneori pot apărea situaţii când proiectul începe conform planificării aprobate în proiect, dar finanţatorul nu a reuşit să acorde prima transă); fiecare transă suplimentară se acordă numai după aprobarea de către finanţator a unor rapoarte periodice realizate de către beneficiar.

Nerespectarea prevederilor contractului de finanţare poate duce la întreruperea plăţilor efectuate de finanţator, contribuţia acestuia poate fi diminuată, sau finanţatorul poate solicita plata parţială sau în totalitate a sumelor deja plătite.