UAIC: Admiterea la doctorat

Calendarul admiterii la doctorat pentru anul universitar 2016- 2017:

  • înscrierea candidaţilor: 1 – 9 septembrie
  • selecţia candidaţilor : 12 – 14 septembrie
  • afişarea rezultatelor: 15 septembrie
  • contestaţii (doar pentru proba scrisă): 16 septembrie
  • afişarea rezultatelor finale: 19 septembrie

 

Conţinutul dosarului de înscriere:

fişa de înscriere tip în care se va menţiona opţiunea pentru conducătorul de doctorat;

− curriculum vitae;

− lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);

− atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel mult doi ani; excepţie fac candidații care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, a unei facultăţi acreditate, au testul DALF, TOEFEL sau alte certificate internaţionale recunoscute;

− copie legalizată a certificatului de naştere;

− copie a actului de identitate;

− copie legalizată a certificatului de căsătorie / de schimbare a numelui, dacă este cazul;

− copie legalizată a diplomei de bacalaureat sau un act echivalent;

− copie legalizată a diplomei de licenţă şi foaia matricolă;

− diploma de masterat sau un act echivalent şi foaia matricolă, în original (pentru absolvenţii de masterat din anul universitar curent, adeverinţa de absolvire şi situaţia şcolară, eliberată de secretariatele facultăţilor);

− alte acte specifice domeniilor (Drept, Teologie);

− chitanţa de achitare a taxei de înscriere.

 

TAXELE DE ÎNSCRIERE ŞI ŞCOLARIZARE PENTRU DOCTORAT, ANUL UNIVERSITAR 2016 / 2017:

Nr.

crt.

Facultatea

Cuantumul taxei de şcolarizare / an

(RON)

Cuantumul taxei de admitere

(RON)

1

Biologie

5000

250

2

Chimie

5000

50

3

Drept

6000

300

4

FEAA

6000

250

5

Filosofie

5000

200

6

Fizică

5000

200

7

Geografie şi Geologie

5000

250

8

Informatică

6000

200

9

Istorie

5000

200

10

Litere

5000

200

11

Matematică

5000

120

12

Psihologie şi Stiinte ale Educaţiei

5000

300

13

Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloaie”

5000

250

min. 5000 – max. 7500

min. 50 – max. 350