Universitatea Tehnica „Gh. Asachi”: Admiterea la doctorat

Perfecționarea prin doctorat reprezintă al treilea ciclu de pregătire universitară avansată. Programul de doctorat, colocviul de admitere la doctorat, programul de pregătire, susținerea publică a tezei de doctorat și obținerea diplomei de Doctor se desfășoară în conformitate cu Legea Educației Nationale nr. 1/2011 și a H.G.nr. 681/2011 – Codul studiilor universitare de doctorat..G.nr. 681/2011 – Codul studiilor universitare de doctorat.

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași are aprobare pentru organizarea doctoratului în domeniile fundamentale:

 

1. Științe inginerești

 

2. Științe exacte

FORMELE DE PREGATIRE prin doctorat sunt:

 

• cu frecvență cu bursă – BUGET – pentru o perioadă de 3 ani;

• cu frecvența redusă și fără bursă – BUGET – pentru o perioadă de 3 ani

• cu frecvență cu TAXĂ – pentru o perioadă de 3 ani;

 

 

Doctoratul are două componente:

 

• Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate (anul I)

• Programul de cercetare științifică (anul II și III)

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE LA DOCTORAT
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

 

1. Cerere de înscriere (formular tipizat) – WORD / PDF – înregistrată la registratura universității, corp T, parter, stânga;

 

2. Fișă de înscriere (formular tipizat) – WORD / PDF;

 

3. Copii legalizate la notariat după urmatoarele acte:

 

– certificat de naștere;
– certificat de căsătorie (daca e cazul) sau de schimbare a numelui;
– diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta însoțită de anexe (foaie matricolă, supliment etc);
– diploma de învățământ superior sau echivalentă cu aceasta însoțită de anexe (foaie matricolă, supliment etc);
– diploma de master sau echivalentă cu aceasta însoțită de anexe (foaie matricolă, supliment etc.) pentru absolvenții Bologna;

 

Doctoranzii înscriși la forma cu frecvență cu bursă sau formă cu frecvență redusă și fără bursă (buget) vor prezenta la dosar, în locul copiilor legalizate, următoarele diplome în original:

 

– diploma de licență cu suplimentul sau foaia matricolă – absolvenții de studii de lungă durată;

– diploma de licență cu suplimentul și diploma de master cu suplimentul (sau adeverința pentru promoția 2016) – absolvenții Bologna.

 

IMPORTANT! – Absolvenții Bologna nu se pot înscrie la doctorat decât după ce urmează cursurile unui master. Absolvenții de lungă durată se pot înscrie direct la doctorat fără a fi urmat în prealabil cursurile unui master.

 

4. Copie xerox după actul de identitate (nelegalizata);

 

5. Adeverință medicală tip – emisă de medicul de familie care să precizeze că nu este în evidență cu boli psihice și infecțio-contagioase;

 

6. Memoriul de activitate științifică și lista lucrărilor științifice elaborate și publicate de către candidat (dacă este cazul);

 

7. CV-ul ( model ) în format EUROPASS;

 

8. Chitanța prin care s-a achitat taxa de înscriere – 20 € (angajații universității plătesc 10 €, se vor prezenta cu adeverința de salariat). Taxa se achită în lei la cursul zilei la casieria universității – Corp T parter. Copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau care sunt pensionari, orfanii de unul sau ambii părinți care au activat în sistemul de învățământ, sunt scutiți de plata taxei de înscriere. La dosar vor prezenta adeverința că este salariat sau a activat în învățământ a unuia dintre părinți.

 

 

 

Actele solicitate mai sus se vor pune într-un dosar de carton, plic, care se depune la Rectorat Corp T, etaj I, dreapta, camera B 105, d-na ing. Cristina Nagîț.

 

Pe dosar se vor menționa următoarele date:

 

– numele și prenumele candidatului cu inițiala tatălui – candidatele căsătorite vor scrie mai întâi numele din certificatul de naștere și apoi, la sfârsit, în paranteză, cel de căsătorie;
– conducătorul de doctorat;
– Școala doctorală;
– domeniul de doctorat;
– forma: cu frecvență cu bursă – BUGET, cu frecvență redusă și fără bursă -BUGET sau cu frecvență cu TAXA.

CUANTUMUL TAXELOR DE ȘCOLARIZARE PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016 – 2017

 

Descarcă PDF

 

Nr. crit.

Facultatea

Cuantumul taxei (lei)

1.

Automatică și Calculatoare

3000

2.

Construcții și Instalații

2400

3.

Construcții de Mașini și Management Industrial

2700

4.

Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

3000

5.

Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

2500

6.

Inginerie Chimică și Protecția Mediului

3000

7.

Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului

2500

8.

Mecanică

3000

9.

Știința și Ingineria Materialelor

2000

10.

Textile – Pielărie și Management Industrial

2000