S-a încheiat a doua etapă a consultărilor publice privind Metodologia de clasificare a universităților și de ierarhizare a programelor de studii

Documentul a fost elaborat în cadrul proiectului „Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate – QAFIN”.

Ministerul Educației Naționale, în parteneriat cu Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale, implementează proiectul „Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate – QAFIN” (Cod SIPOCA/SMIS2014+ 16).

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu Strategia Consolidării Administrației Publice 2014 – 2020 (SCAP). Perioada de implementare a proiectului este 2017-2020.

Proiectul are drept scop creșterea calității reglementărilor referitoare la evaluarea calității în învățământul superio, respectiv clasificarea universităților și ierarhizarea programelor de studii oferite de acestea.

Nu în ultimul rând, scopul asumat de a implementa politici publice bazate pe dovezi, prin corelarea planificării strategice cu bugetarea pe programe, va fi realizat și prin îmbunătățirea capacității administrative a ARACIS și a MEN prin următoarele instrumente: adaptarea structurilor, optimizarea proceselor și pregătirea corespunzătoare a resurselor umane.

Unul dintre rezultatele proiectului QAFIN vizează îmbunătățirea metodologiei de evaluare a instituțiilor de învățământ superior în scopul clasificării universităților și a ierarhizării programelor de studii. Pilotarea noii metodologii se desfășoară prin implementarea unui mecanism de consultare între actorii relevanți.

Astfel, s-a încheiat a doua etapă a consultărilor publice cu privire la Metodologia de clasificare a universităților și de ierarhizare a programelor de studii.

Consultările publice au avut loc în cadrul a 3 conferințe regionale organizate în centre universitare din țară, anume București, Iași și Timișoara, în perioada aprilie-iunie 2019. Au participat reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale (MEN), Beneficiar al proiectului, ai Agenției Române de Asigurare a Calității din Învățământul Superior (ARACIS) Partener în cadrul proiectului, ai Băncii Mondiale, instituție internațională care acordă asistență tehnică în cadrul proiectului, ai instituțiilor de învățământ superior din țară, publice și private, din regiunile de Sud, Vest, Est și Centru, ai studenților și ai organizațiilor studențești.

Scopul conferințelor regionale este acela de a supune metodologia unei dezbateri publice, în vederea îmbunătățirii acesteia. Conferințele au fost organizate în două secțiuni principale. Prima parte a fost consacrată prezentării Metodologiei de clasificare a universităților și de ierarhizare a programelor de studii, a indicatorilor care vor fi utilizați în procesul de clasificare și ierarhizare și a modulului informatic realizat în cadrul proiectului. Cea de-a doua parte a fost destinată dezbaterilor asupra Metodologiei, punându-se accent mai ales pe scenariile de simulare și algoritmi de calcul prezentate, atât în ceea ce privește clasificarea universităților cât și în ceea ce privește ierarhizarea programelor de studii.

Prezentarea indicatorilor utilizați în procesul de clasificare și ierarhizare a fost realizată de experți ARACIS și MEN, selectați în cadrul proiectului QAFIN, care au contribuit la descrierea și ajustarea indicatorilor propuși de Banca Mondială. Experții ARACIS și MEN au menționat principiile care au stat la baza selecției indicatorilor utilizați în procesul de clasificare și ierarhizare: relevanța indicatorilor; disponibilitatea datelor; politicile educaționale; specificul domeniilor fundamentale.

Prezentările au fost urmate de simulări ale algoritmilor de calcul al indicatorilor utilizați în procesul de clasificare și ierarhizare și de exemplificarea etapelor clasificării universităților și ierarhizării programelor de studii pe domenii fundamentale.

Experții IT ai Băncii Mondiale și ai ARACIS au descris, de asemenea, modulul informatic dezvoltat pentru derularea activității de clasificare instituțională și ierarhizare a programelor de studii. Au fost prezentate funcționalitățile platformei, modul de operare, modalitățile de introducere a datelor pe platformă (on-line, prin fișier Excel), facilitățile pentru utilizatori. Prezentarea a urmărit simularea activităților din cadrul procesului de pilotare, pe baza informațiilor introduse pe platformă de universitățile participante la procesul de pilotare.

Mai multe detalii referitoare la metodologie, dar și la indicatori, algoritmi de calcul etc. se regăsesc în prezentările din cadrul conferințelor, acestea fiind postate pe site-ul proiectului QAFIN și pe site-ul ARACIS: http://proiecte.pmu.ro/web/guest/qafin/informatii și http://www.aracis.ro/proiecte/qafin/rezultatele-proiectului/.

De asemenea, sugestii și întrebări pot fie transmise prin e-mail la adresele proiect.qafin@pmu.ro și office@aracis.ro.