Pachetele de servicii şi contractul cadru pentru asistenţa medicală ar putea fi valabile patru ani

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a pregătit pachetele de servicii și contractul-cadru pentru asistența medicală în perioada 2020-2023, în condițiile în care până acum aceste reglementări erau valabile câte un an sau doi, motivând decizia prin necesitatea de a asigura continuitatea furnizării serviciilor medicale “în cadrul unui sistem de asigurări sociale de sănătate stabil şi unitar”. Astfel, CNAS a elaborat un proiect de hotărâre de guvern pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2020-2023. Pachetele de servicii actuale și contractul-cadru, pentru perioada 2018-2019, sunt valabile până la finalul acestui an. “Contractul cadru se elaborează pentru o perioadă de patru ani pentru asigurarea continuităţii furnizării serviciilor medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul unui sistem de asigurări sociale de sănătate stabil şi unitar”, se arată în nota de fundamentare a proiectului. Potrivit CNAS, noul contract-cadru vizează reducerea birocraţiei în sistem și asigurarea unei stabilități și a unei predictibilități crescute pentru furnizorii aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, prin reducerea riscurilor existenţei perioadelor neacoperite de contract și prin posibilitatea previzionării activităţii pentru o perioadă mai mare de timp.

“Contractul-cadru stabileşte elementele generale privind obligaţiile caselor de asigurări de sănătate, respectiv obligaţiile furnizorilor de servicii medicale atât în relaţiile contractuale încheiate cu casele de asigurări de sănătate cât şi în relaţia cu asiguraţii şi persoanele beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale; de asemenea stabileşte elemente generale privind modalitatățile de plată, metodologia raportărilor, validărilor şi a decontărilor serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive furnizate, acestea având ca rezultat accesul asiguraţilor la servicii medicale”, motivează inițiatorii proiectului. De asemenea, contractul-cadru va putea fi modificat atunci când se consideră necesar, “asigurându-se astfel un interval de timp necesar pentru adaptarea la noua cerință și implementarea a respectivei modificări atât la nivelul furnizorilor, cât și la nivelul caselor de asigurări de sănătate”, mai arată nota de fundamentare. După ce guvernul aprobă noua hotărâre urmează să fie elaborate norme de aplicare a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în perioada 2020-2023, aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS.

Pachete de servicii

Pachetele de servicii vor rămâne, în perioada 2020-2023, aceleași existente în prezent:

Pachetul minimal de servicii:

 • în asistența medicală primară: cuprinde servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală; supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemoepidemic; consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lăuziei; consultaţii de planificare familială; servicii de prevenţie; activităţi de suport.
 • în asistenţa medicală ambulatorie: servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală; supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemoepidemic; consultaţii pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lăuziei.
 • în asistenţa medicală spitalicească: cuprinde servicii medicale acordate în regim de spitalizare continuă şi de zi şi se acordă în situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat.
 • pentru consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat.
 • pentru medicina dentară: activităţi profilactice; tratamente odontale; tratamentul parodontitelor apicale; tratamentul afecţiunilor parodonţiului; tratamente chirurgicale buco-dentare; tratamente protetice; tratamente ortodontice.

Pachetul de servicii de bază:

 • în asistenţa medicală primară: servicii medicale curative; servicii medicale de prevenţie şi profilaxie; servicii medicale la domiciliu; servicii medicale adiţionale; activităţi de suport; servicii de administrare de medicamente.
 • în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice: servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală; servicii medicale curative – consultaţii medicale de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute, precum şi acutizări ale bolilor cronice; servicii medicale curative – consultaţii medicale de specialitate pentru afecţiuni cronice; depistarea de boli cu potenţial endemoepidemic; consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială; servicii de îngrijiri paliative; servicii diagnostice şi terapeutice; serviciile de sănătate conexe actului medical; servicii de supraveghere a sarcinii şi lăuziei; servicii medicale în scop diagnostic-caz.
 • în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare: consultaţia medicală de specialitate – iniţială; consultaţia de reevaluare; procedurile specifice de medicină fizică şi de reabilitare; servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare în cazul în care unui asigurat nu i se recomandă o serie de proceduri specifice; consultaţii de medicină fizică şi de reabilitare pentru asiguraţii care beneficiază de monitorizare şi prescriere de medicamente, în cadrul programelor naţionale de sănătate curative.
 • pentru medicina dentară: consultaţie; tratamente odontale; tratamentul parodontitelor apicale; tratamentul afecţiunilor parodonţiului; tratamente chirurgicale bucodentare; tratamente protetice; tratamente ortodontice; activităţi profilactice.
 • în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice: hematologie, biochimie-serică şi urinară, imunologie, microbiologie și examinări histopatologice şi citologice.
 • pentru asistenţa medicală spitalicească.
 • pentru consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat.
 • pentru îngrijiri medicale la domiciliu: măsurarea parametrilor fiziologici; administrare de medicamente; sondaj vezical, îngrijirea sondei urinare; alimentarea artificială/alimentarea pasivă/alimentaţie parenterală; clismă cu scop evacuator; spălătură vaginală; manevre terapeutice; îngrijirea plăgilor/escarelor/stomelor/fistulelor/tubului de dren/canulei traheale; aplicarea de ploscă, bazinet, condom urinar, mijloc ajutător pentru absorbţia urinei; ventilaţie noninvazivă; kinetoterapie.
 • pentru îngrijiri paliative la domiciliu.
 • pentru dispozitivele medicale, tehnologiile şi dispozitivele asistive destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu: dispozitive de protezare în domeniul ORL, dispozitivele pentru protezare stomii, dispozitivele pentru incontinenţă urinară, proteze pentru membrul inferior, proteze pentru membrul superior, orteze, încălţăminte ortopedică, dispozitive pentru deficienţe vizuale, echipamente pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă, dispozitive pentru terapia cu aerosoli, dispozitive de mers și proteză externă de sân. (sursa: www.360medical.ro)