Reglementări noi privind modul de acordare a serviciilor medicale și a medicamentelor

Conform ultimelor modificări legislative, Casa de Asigurări de Sănptate (CAS) Iaşi aduce la cunoștința publicului că începând cu data de 15 mai 2020, pentru acordarea şi decontarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale, inclusiv a activităţilor cuprinse în cadrul programelor naţionale de sănătate au fost instituite o serie de măsuri, după cum urmează:

  • serviciile medicale şi medicamentele pentru tratarea cazurilor COVID-19 şi complicaţiile acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României şi se suportă din bugetul FNUASS
  • serviciile medicale, îngrijirile la domiciliu, medicamentele, materialele sanitare şi dispozitivele medicale, tehnologiile şi dispozitivele asistive se acordă şi se validează fără a fi necesară utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia
  • pentru serviciile medicale şi îngrijirile la domiciliu, precum şi pentru dispozitivele medicale, tehnologiile şi dispozitivele asistive, înregistrate/eliberate off-line, nu este obligatorie transmiterea în Platforma informatică a asigurărilor de sănătate a acestora în termen de trei zile lucrătoare de la data acordării, respectiv eliberării
  • consultaţiile medicale acordate în asistenţa medicală primară şi ambulatoriul de specialitate clinic, inclusiv pentru unele servicii conexe necesare actului medical, prevăzute în pachetul de servicii de bază, respectiv în pachetul minimal de servicii medicale, pot fi acordate şi la distanţă, utilizând orice mijloace de comunicare. Consultaţiile medicale la distanţă acordate în asistenţa medicală primară şi ambulatoriul de specialitate clinic se acordă cu încadrarea în numărul maxim de consultaţii prevăzut de lege
  • pentru pacienţii cronici, medicii de familie pot prescrie inclusiv medicamentele restricţionate din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare
  • termenul de valabilitate a urnătoarelor documente a căror valabilitate expiră până la această dată se prelungește până la data de 30 septembrie 2020: biletele de trimitere pentru specialități clinice(inclusiv pentru medicină fizică și reabilitare); biletele de trimitere pentru specialități paraclinice; recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive( depuse/transmise către CAS Iași); deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologii și dispozitive assistive; deciziile de aprobare pentru dispozitivele medicale acordate prin închiriere, dispozitivele de protezare stomii și dispozitivele pentru incontinență urinară, al căror teremen de valabilitate se prelungesc printr-o nouă decizie de aprobare(ce conține precizări asupra duratei pentru care se prelungește decizia inițială), dar și taloanele aferente perioadei pentru care a fost prelungită decizia, noua decizie, cât și noile taloane vor fi transmise persoanei beneficiare prin orice mijloace de comunicare; deciziile de aprobare emise de către comisia de specialitate de la nivelul CNAS pentru efectuarea investigației PET-CT
  • a fost modificată lista cuprinzând urgențele medico-chirurgicale pentru care asigurații beneficiază de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, fără îndeplinirea condițiilor de stagiu de asigurare, iar în lista bolilor infectocontagioase din grupa A a fost inclus COVID 19, afecțiunea COVID 19 fiind codificată cu codul de diagnostic 64-alte boli cu virus, neclasate în alte locuri, pe toate documentele medicale conform clasificației internaționale a maladiilor, revizia a 10-a OMS(CIM-10)