Încasările din taxele şi impozitele locale la data de 30 septembrie, mai mari decât anul trecut

La finalul septembrie, în evidența fiscală a Municipiului Iași se înregistrau 619.024 de roluri (persoane juridice=56.206; persoane fizice=562.818), din care 287.659 de roluri active (persoane juridice=15.063; persoane fizice=272.596). Rolurile active sunt rolurile care au matricole (bunuri sau înscrisuri) care nasc creanțe bugetare, respectiv obligații de plată ale contribuabililor către bugetul local.

Situația comparativă a numărului contribuabililor care au efectuat plăți (parțiale sau integrale a sumelor datorate) și a bonificațiilor acordate la data de 30 septembrie 2021, respectiv 30 septembrie 2020

 

Indicator U.M 01.01

~30.09.2020

01.01

~30.09.2021

 

2021/2020

%

Roluri cu plăți nr. 156.459 177.108 113,20
Roluri cu plăți integrale nr. 134.581 153.001 113,69
Roluri cu plăți persoane fizice nr. 147.879 167.244 113,10
Roluri cu plăți integrale persoane fizice nr. 128.213 145.558 113.53
Roluri cu plăți persoane juridice nr. 8.580 9.864 114,97
Roluri cu plăți integrale persoane juridice nr. 6.368 7.443 116,88
Bonificații total lei 2.920.326 3.196.043 109,44
–      persoane fizice lei 1.057.709 1.041.802 98,50
–      persoane juridice lei 1.862.617 2.154.241 115,66
Total beneficiari bonificații nr. 112.992 99.550 88,10
–      persoane fizice nr. 109.045 95.959 88,00
–      persoane juridice nr. 3.947 3.591 90,98

 

Din totalul de 177.108 roluri cu plăți au fost efectuate 116.007 roluri cu plăți în numerar (65,50% din total), 44.409 roluri cu plăți cu cardul prin POS (25,07% din total), iar 16.692 roluri cu plăți online prin SNEP (Ghiseul.ro), aplicația e-tax și ordine de plată (9,43% din total). În concluzie, la ghișeele Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale Iași s-au prezentat 160.416 contribuabili (plăți cu numerar și card prin POS), ceea ce reprezintă 90,57% din total roluri cu plăți. S-au înregistrat și roluri la care s-au efectuat plăți atât cu numerar, cu cardul prin POS, plăți online, cât și cu ordine de plată.

Situația numărului contribuabililor care au efectuat plăți se va modifica după operarea în programul informatic a sumelor neîncasate încă, dar care au plecat din conturile contribuabililor până la data de 30 septembrie 2021 inclusiv, având în vedere ca legea a stabilit ca moment al stingerii data debitării contului plătitorilor.

Referitor la încasările realizate la principalele impozite locale de la începutul anului și până la 30 septembrie 2021, acestea sunt mai mari decât cele înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut cu excepția veniturilor din concesiuni și închirieri și alte venituri proprii. Încasările din concesiuni și închirieri sunt mai mici deoarece în anul 2020 s-a încasat de la un contribuabil și redevența restantă.

În ceea ce privește încasările în numerar și cu cardul (prin POS), în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2021 s-au eliberat 250.538 documente de plată, față de 246.474 în aceeași perioadă a anului trecut (o creștere cu ~1,64 %) și s-a încasat suma de 70.946.557,76 lei, față de 61.107.846,30 lei comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut (o creștere cu ~16,10 %).

 

Situația încasărilor la principalele venituri din impozite, concesiuni si amenzi

DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Încasări 01.01-30.09.2020          mii lei Încasări 01.01-30.09.2021         mii lei Procent încasări 2021 față de încasări 2020 pentru perioada de raportare             % Diferență încasări 2021 față de încasări 2020 pentru perioada de raportare            mii lei
0 1 2 3 4=3/2*100 5=3-2
TOTAL VENITURI * din care: 00.01 641.854,39 687.746,48 107,15 45.892,09
VENITURI PROPRII din care: 48.02 462.740,24 519.915,53 112,36 57.175,29
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 299.269,40 339.862,14 113,56 40.592,74
  Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 50.758,64 60.962,54 120,10 10.203,90
    Impozit pe clădiri de la persoane fizice 07.02.01.01 14.853,70 19.071,03 128,39 4.217,33
    Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice 07.02.01.02 35.904,94 41.891,51 116,67 5.986,57
  Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 15.489,66 18.295,72 118,12 2.806,06
    Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.02.01 4.312,12 5.511,15 127,81 1.199,03
    Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice 07.02.02.02 11.081,57 12.650,98 114,16 1.569,41
    Impozitul pe terenul din extravilan 07.02.02.03 95.97 133,59 139,20 37,62
  Impozit pe mijloacele de transport  (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 16.175,06 22.732,84 140,54 6.557,78
  Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice 16.02.02.01 10.124,23 14.320,88 141,45 4.196,65
  Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice 16.02.02.02 6.050,83 8.411,96 139,02 2.361,13
  Venituri din concesiuni și închirieri 30.02.05 36.982,21 29.934,32 80,94 -7.047,99
  Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale 35.02.01 7.775,29 9.202,40 118,35 1.427,11
  Alte venituri proprii 36.289,98 38.925,57 107,26 2.635,59

 

*Nu s-au avut în vedere sumele transferate din excedentul bugetului local pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare și funcționare.

Încasările arătate mai sus sunt conform contului de execuție al bugetului local din data de 30 septembrie 2021, astfel că nu sunt evidențiate încasările:

– în numerar din data de 30 septembrie 2021, în sumă de 203.545,66 lei;

– cu cardul prin POS din perioada 17 august 2021, 20 – 26 august 2021 și 29 – 30 septembrie 2021, în sumă de 469.660,09 lei;

– online prin SNEP (Ghiseul.ro) și aplicația e-tax din perioada 28 – 30 septembrie 2021, în sumă de 88.728,44;

– prin ISNEP din perioada 26 – 30 septembrie 2021, în suma de 4,78 lei.

Toate încasările de mai sus au fost depuse la Trezorerie începând cu ziua de 1 octombrie 2021 și se vor regăsi în următoarele conturi de execuție.

 

Organul fiscal al Municipiului Iași are toată infrastructura necesară pentru a lucra online în condițiile legii, respectiv:

  • orice cereri sau documente pot fi depuse la organul fiscal prin e-mail (căsuța poștală electronică) sau fax; contribuabilii pot opta pentru primirea actelor administrative fiscale (certificate de atestare fiscală, decizii de impunere, somații, titluri executorii etc.) prin e-mail (căsuță poștală electronică) sau fax, pe baza unei cereri adresate organului fiscal local prin indicarea, după caz, a numărului de fax, a adresei de e-mail (pentru persoane juridice este necesară semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat) unde să se comunice actele administrative fiscale;
  • certificatele de atestare fiscală pentru persoane juridice și persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local pot fi solicitate de contribuabili și comunicate acestora prin platforma edirect.e-guvernare.ro, în condițiile deținerii de către contribuabili și organul fiscal a unei semnături electronice extinsă bazată pe un certificat calificat.

La data de 30 septembrie, un număr de 15.229 contribuabili figurează înregistrați în evidența fiscală că au optat pentru comunicarea actelor administrative fiscale prin e-mail/platforma edirect.e-guvernare.ro (12.731 persoane fizice; 2.498 persoane juridice).

În perioada 1 ianuarie 2021 – 30 septembrie 2021, organul fiscal al Municipiului Iași a comunicat contribuabililor persoane fizice și persoane juridice un număr de 414.637 acte administrative fiscale din care:

  • 010 somații și titluri executorii (103.574 persoane fizice; 7.436 persoane juridice);
  • 511 de acte administrative care privesc măsuri efective de executare;
  • 369 certificate de atestare fiscală (26.630 persoane fizice; 9.739 persoane juridice);
  • 844 decizii de impunere (118.733 persoane fizice; 12.111 persoane juridice);
  • 903 alte acte administrative (decizii de anulare accesorii, decizii de eșalonare etc.).

Din numărul total de acte administrative fiscale, 12.088 acte administrative fiscale au fost comunicate online (11.079 la persoane fizice; 1.009 la persoane juridice), astfel:

  • 588 certificate de atestare fiscală (2.579 persoane fizice; 1.009 persoane juridice);
  • 500 decizii de impunere la persoane fizice din care au fost descărcate de pe site-ul Municipiului Iași 2.602 (ceea ce reprezintă realizarea procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale, conform art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare).