Calendarul admiterii în învățământul dual 2024

Calendarul admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3 conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul școlar 2024 – 2025, a fost publicat în Monitorul Oficial. Înscrierea candidaților are loc in perioada 1- 5 iulie 2024. Afișarea de către unitățile de învățământ care organizează învățământ dual a listei candidaților admiși și a celor respinși se face pe 18 iulie 2024.

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3 pentru anul școlar 2024—2025 se desfășoară în conformitate cu Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.556/2017, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile prezentului ordin, cu respectarea Calendarului admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul școlar 2024—2025, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin, potrivit Art. 4 (1) din ordinul Ministerului Educației.

Principalele evenimente din calendarul admiterii în învățământul dual:

  • 13 mai 2024 – Afișarea ofertei educaționale aprobate pentru învățământul dual
  • 4 martie -17 mai 2024 – Fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 2023—2024, școlarizează elevi în clasa a VIII-a, învățământ gimnazial, organizează și desfășoară activități de orientare și consiliere cu elevii de clasa a VIII-a
  • 1—5 iulie 2024 – Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual
  • 18 iulie 2024 – Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a candidaților declarați admiși în învățământul dual / Afișarea de către unitățile de învățământ care organizează învățământ dual a listei candidaților admiși și a celor respinși 
  • 23—26 iulie 2024 – Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși în învățământul dual 

Calendarul admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul școlar 2024—2025

Pregătirea admiterii

23 februarie 2024 – Elaborarea planului de măsuri județean/al municipiului București pentru pregătirea și organizarea admiterii Transmiterea, de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual, spre aprobare, la inspectoratul școlar județean/al municipiului București (ISJ/ISMB), a propunerii privind componența comisiei de admitere din unitatea de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământ dual, avizată de consiliul de administrație al unității de învățământ

27 februarie 2024  – Transmiterea, de către ISJ/ISMB, la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual, a aprobării comisiei de admitere din unitatea de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământ dual

29 februarie 2024 – Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual stabilesc, împreună cu operatorii economici, tipul probelor de admitere și organizarea unor eventuale probe eliminatorii.

Elaborarea Procedurii de admitere de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul dual, împreună cu operatorii economici/instituțiile publice partenere.

Transmiterea spre avizare la ISJ/ISMB a Procedurii de admitere aprobate de consiliul de administrație al unității de învățământ care are ofertă pentru învățământul dual

4 martie 2024 -Transmiterea, de către ISJ/ISMB, la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual a avizului pentru Procedura de admitere
Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual, a Procedurii de admitere, a numărului de locuri propuse pe domenii de pregătire și calificări profesionale pentru învățământul dual; de asemenea, se vor preciza perioadele de înscriere și datele planificate pentru eventualele probe de admitere.

Se vor afișa informații privind probele de admitere și se va menționa în mod expres dacă se vor organiza probe de admitere doar în situația în care numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile sau, după caz, independent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile. De asemenea, se va menționa dacă se organizează probe eliminatorii.

Anunțarea, de către inspectoratele școlare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.

Transmiterea, de către Comisia națională de admitere, a modelului fișei de înscriere în anul școlar 2024—2025 în învățământul profesional și în învățământul dual, precum și a fișei de înscriere pe locurile speciale pentru romi sau pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă

13 mai 2024 – Afișarea ofertei educaționale aprobate pentru învățământul dual, concretizată în domenii de pregătire și calificări profesionale, cu evidențierea operatorilor economici parteneri și a locurilor de practică disponibile la fiecare dintre aceștia, la sediile și pe site-urile unităților de învățământ gimnazial, precum și la sediile și pe site-urile unităților de învățământ cu ofertă educațională pentru învățământul dual

Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean, cuprinzând datele personale ale elevilor din clasa a VIII-a în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați
Introducerea informațiilor despre admitere în broșura care va cuprinde, în secțiune distinctă, informații despre admiterea în învățământul dual pentru anul școlar 2024—2025

Postarea broșurii pe site-urile inspectoratelor școlare, ale unităților de învățământ profesional și tehnic și ale unităților de învățământ gimnazial

13—17 mai 2024 – Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor în versiune tipărită, cuprinzând informațiile privind admiterea în învățământul liceal, în învățământul profesional și în învățământul dual pentru anul școlar 2024—2025
Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial și pe site-ul acestora a graficului ședințelor de informare a elevilor și părinților cu privire la admiterea în învățământul dual, a metodologiei și a calendarului admiterii, a modului de completare a opțiunilor din fișa de înscriere în învățământul profesional și învățământul dual, precum și a unei adrese de e-mail și unui număr de telefon dedicate admiterii

24 mai 2024 – Transmiterea la Ministerul Educației a broșurilor care cuprind informații despre admitere pentru fiecare județ/municipiul București, în versiune electronică și tipărită

Informarea și consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învățământul dual

4 martie – 17 mai 2024 – Fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 2023—2024, școlarizează elevi în clasa a VIII-a, învățământ gimnazial, organizează și desfășoară activități de orientare și consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, cu accent pe conștientizarea cerințelor pieței muncii și a oportunităților pentru carieră și pe continuarea pregătirii prin învățământul dual, cu evidențierea oportunităților oferite. Activitățile de orientare și consiliere se derulează cu sprijinul consilierilor școlari ai Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE)/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE) și urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în învățământul dual.

Acțiunile menționate se pot organiza și prin mijloace electronice de comunicare (e-mail, videoconferință online, materiale postate pe paginile de internet ale unităților de învățământ, CJRAE, inspectoratelor școlare etc.).

4 martie—17 mai 2024  – La nivelul fiecărei unități de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământul dual în anul școlar 2024—2025 se desfășoară acțiunea „Săptămâna meseriilor”, cu sprijinul operatorilor economici parteneri, având ca principale scopuri: — promovarea învățământului profesional și tehnic, în general, și, în special, a modului de organizare și funcționare a învățământului dual;, informare privind condițiile în care elevii pot avea acces la învățământul dual și beneficiile acestei forme de pregătire;

— conștientizarea elevilor din clasa a VIII-a, învățământ gimnazial, cu privire la oportunitatea continuării studiilor în învățământul dual;
— informarea despre oferta de școlarizare pentru învățământul dual, condiții de admitere.

Acțiunea menționată se poate organiza și prin mijloace electronice de comunicare (e-mail, videoconferință online, materiale postate pe paginile de internet ale unităților de învățământ, CJRAE, inspectoratelor școlare etc.).

20 mai—14 iunie 2024 Ședințe/Acțiuni de instruire organizate de toate unitățile de învățământ gimnazial cu elevii de clasa a VIII-a și părinții acestora pentru prezentarea metodologiei și a calendarului admiterii, a procedurilor de admitere și a planului de școlarizare în învățământul dual, a aspectelor specifice și a modului de completare a opțiunilor din fișa de înscriere în învățământul profesional și dual.

15—31 mai 2024 – Inspectoratul școlar județean (ISJ)/Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) organizează târgul ofertelor educaționale. Pentru prezentarea ofertei educaționale în cadrul acestui eveniment, unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual vor implica și operatorii economici parteneri.

Târgul ofertelor educaționale va avea și o secțiune dedicată ofertei educaționale la nivel regional.

20 iunie 2024 – Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către comisia de admitere județeană/a municipiului București a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată, prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată

21 iunie 2024 – Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia națională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor date în aplicația informatică centralizată.

Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi

Pregătirea admiterii

12 aprilie 2024 – Ședințe de instruire a profesorilor diriginți, de către inspectorii școlari pentru minorități/romi, privind prezentarea procedurilor de admitere pe locurile speciale pentru romi. Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii privind admiterea pe locurile speciale pentru romi; la ședințe pot participa reprezentanți ai organizațiilor minorității rome.

NOTĂ: După fiecare ședință se va întocmi proces-verbal de informare/instruire.

13 mai 2024 – Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi.

NOTĂ: Pentru învățământul dual, locurile speciale pentru candidații romi se stabilesc de comisiile de admitere județene/a municipiului București împreună cu operatorii economici și se alocă numai după acordul în scris al respectivilor operatori, ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare, în limita a 1—2 locuri suplimentare la clasă/grupă pentru fiecare profil/domeniu de pregătire/calificare/limbă de predare.

Nu se alocă locuri speciale pentru candidații romi la calificările din oferta pentru învățământul dual la care, conform procedurii de admitere, se organizează probe eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile.

21 iunie 2024 – Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia romă

NOTĂ: Recomandările scrise vizând apartenența la etnia romă pot fi eliberate și online. În această situație, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unității de învățământ din care provine candidatul, în format PDF, având semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea și conținutul recomandării revine atât organizației romilor care o emite, potrivit statutului și procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât și părintelui/reprezentantului legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de apartenență la etnia romă.

21 iunie 2024 – Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a recomandării scrise de apartenență la etnia romă la unitatea de învățământ de proveniență, în vederea înscrierii elevilor pe locurile speciale pentru romi

Admiterea pe locurile speciale pentru romi

15—16 iulie 2024 – Completarea opțiunilor în fișa de înscriere în învățământul profesional și dual, pe locurile speciale pentru romi, de către candidații care solicită acest lucru și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic

NOTĂ: Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită.

17 iulie 2024 – Depunerea fișelor de înscriere ale candidaților pe locurile speciale pentru romi la ISJ/ISMB — comisia de admitere județeană/a municipiului București

18 iulie 2024 – Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi și comunicarea rezultatelor candidaților prin afișarea la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar

NOTĂ: Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere, conform unei proceduri stabilite de către comisia județeană de admitere, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean/al municipiului București și comunicată unităților de învățământ până la data 14 iunie 2024 Mediile de admitere pentru candidații pe locurile speciale pentru romi în învățământul dual se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. b) din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.556/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Pot fi repartizați candidați romi pe locurile speciale destinate acestora, la clasele de învățământ dual la care, conform Procedurii de admitere, nu se organizează probe de admitere independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile, numai după primirea acordului scris, din partea operatorului economic implicat în formațiunea de învățământ dual respectivă, de alocare a locurilor suplimentare pentru romi peste numărul de locuri solicitate inițial de operatorul economic respectiv pentru școlarizarea în învățământul dual.

Candidații nerepartizați vor ridica fișele de înscriere în vederea participării la etapele ulterioare de admitere.

Admiterea candidaților pe locurile distincte alocate candidaților cu cerințe educaționale speciale (CES) în unitățile de învățământ de masă

15—16 iulie 2024 – Completarea opțiunilor în fișa de înscriere în învățământul profesional și dual, pe locuri distinct alocate pentru elevii cu CES în unități de învățământ de masă, de către candidații care solicită acest lucru și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic

NOTĂ: Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită

17 iulie 2024 – Depunerea fișelor de înscriere pentru locurile alocate pentru candidații cu CES la comisia de admitere județeană/a municipiului București

18 iulie 2024 – Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în învățământul de masă și comunicarea rezultatelor candidaților prin afișarea la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar

NOTĂ: Repartizarea pe locurile speciale pentru candidații cu CES se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere.

Mediile de admitere pentru candidații cu CES care candidează pe locurile special destinate acestora la învățământul dual la care nu s-au organizat probe eliminatorii sau probe de admitere se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. b) din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.556/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați, dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, vor ridica fișele de înscriere la învățământul profesional și dual pentru participarea la etapele ulterioare de admitere.

Admiterea candidaților pentru învățământul special (calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal, profesional și dual)

15—16 iulie 2024 – Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special
Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean/al municipiului București și comunicată unităților de învățământ până la data de 14 iunie 2024. Procedura poate să prevadă inclusiv posibilitatea de repartizare computerizată a candidaților, în funcție de opțiunile exprimate de aceștia.

NOTĂ: Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul dual special sunt similare cu cele prevăzute de reglementările pentru învățământul liceal special, incluse în metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal.

Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul dual
Etapa I de admitere în învățământul dual

1—5 iulie 2024 – Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a părinților/reprezentanților legali pentru minorii care solicită înscrierea în învățământul dual, fișa de înscriere în învățământul profesional și dual cu informațiile privind datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, prin tipărirea acestora din aplicația informatică centralizată. Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișei de înscriere în învățământul profesional și dual pentru candidații care solicită înscrierea în învățământul dual

La solicitarea candidaților care au susținut și au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.

NOTĂ: Se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.

1—5 iulie 2024 – Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual

Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual oferă informațiile și îndrumările necesare pentru completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta școlii.

NOTĂ: Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. Pot participa la această etapă atât candidații romi — nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora, cât și candidații cu CES — nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora.

5 iulie 2024 – Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământ dual, a listei candidaților înscriși în învățământul dual

În situația în care numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, precum și în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile, se vor afișa și precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice). Se va preciza dacă se organizează probe de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri de la calificarea/calificările respectivă(e).

Se vor face precizări și referitor la posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-au organizat probe de admitere, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări.
Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul dual, pentru fiecare calificare profesională.

8—9 iulie 2024 Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează probe eliminatorii – Derularea probelor eliminatorii, în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acestora, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează probe eliminatorii

8—9 iulie 2024 Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează probe eliminatorii – Comunicarea rezultatelor probelor eliminatorii la sediul unității de învățământ care a organizat probe eliminatorii Rezultatele probelor eliminatorii susținute în cadrul admiterii în învățământul dual se afișează la sfârșitul fiecărei zile. Se va preciza și posibilitatea înscrierii candidaților respinși, în aceeași etapă de admitere, la o altă unitate de învățământ care organizează învățământ dual la care nu s-au organizat probe eliminatorii sau în învățământul profesional la unitățile de învățământ și calificările la care nu s-au organizat probe de preselecție, până la termenul stabilit prin calendarul admiterii în învățământul dual, respectiv în învățământul profesional.

NOTĂ: În situația în care numărul candidaților admiși în urma probelor eliminatorii este mai mare decât numărul de locuri disponibile, precum și în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați admiși în urma probelor eliminatorii se afișează și precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice)
Secretariatele unităților de învățământ care organizează admiterea în învățământul dual eliberează, la cererea candidaților respinși la probele eliminatorii, fișele de înscriere la învățământul profesional și dual, în vederea înscrierii la alte unități de învățământ care organizează învățământ profesional sau dual la calificări la care nu s-au organizat probe de preselecție, respectiv probe eliminatorii în cazul învățământului dual.

Rezultatele obținute la probele eliminatorii nu pot fi contestate.

10—11 iulie 2024 – Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează probe eliminatorii – Ridicarea de către candidații respinși la probele eliminatorii a fișelor de înscriere la învățământul profesional și dual de la unitatea de învățământ care a organizat probele

NOTĂ: În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu a organizat probe eliminatorii, aceștia nu vor ridica fișele de înscriere, fiind considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere. Candidații vor fi informați că, în cazul în care numărul candidaților care se vor înscrie la calificarea/calificările profesională(e) pentru care au optat va fi mai mare decât numărul de locuri, se va organiza o probă de admitere.

În cazul retragerii fișelor de înscriere de către candidații admiși la probele eliminatorii, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați care au susținut și promovat probele respective, în ordinea rezultatelor obținute la aceste probe.

10—11 iulie 2024 – Înscrierea candidaților respinși la probele eliminatorii, la unitățile de învățământ la care nu s-au organizat probe eliminatorii, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual

Se pot înscrie și alți candidați interesați care nu s-au înscris în perioadele de înscriere prevăzute mai sus.

NOTĂ: Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. Înscrierea candidaților respinși la unitățile de învățământ care au organizat probe eliminatorii și care au ridicat fișa de înscriere se face pe baza aceleiași fișe, prin completarea casetelor pentru următoarea unitate de învățământ și a calificărilor profesionale din învățământul dual pentru care optează.

12 iulie 2024 – Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual, a listei candidaților înscriși la învățământul dual

Afișarea informațiilor (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice) privind organizarea probelor de admitere la unitățile de învățământ în cazul în care numărul de candidați înscriși este mai mare decât numărul locurilor oferite, precum și în cazul în care unitățile de învățământ au decis susținerea de probe de admitere independent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile

Se va preciza dacă se organizează probe de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri de la calificarea/calificările respectivă(e).

Va fi prevăzută, de asemenea, posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-au organizat probe de admitere, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări.

Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de candidați înscriși la învățământul dual, pentru fiecare calificare profesională

15—16 iulie 2024 – Desfășurarea probelor de admitere

NOTĂ: Probele de admitere se organizează numai la unitățile de învățământ și pentru calificările profesionale pentru care numărul elevilor înscriși este mai mare decât numărul locurilor disponibile sau în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile. Se vor face mențiuni referitoare la anunțarea candidaților cu privire la organizarea de probe de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri de la calificarea/calificările respectivă(e). La unitățile de învățământ la care, din motive obiective, nu este suficientă perioada menționată pentru susținerea probelor de admitere, acestea se pot derula și pe parcursul perioadei 11—12 iulie 2024, conform graficului stabilit prin procedura de admitere elaborată și adoptată la nivelul unității de învățământ în colaborare cu operatorii economici parteneri.

16 iulie 2024 – Afișarea rezultatelor la probele de admitere în învățământul dual de către unitățile de învățământ care au organizat aceste probe

17 iulie 2024 – Depunerea contestațiilor la probele de admitere

Rezolvarea contestațiilor

NOTĂ: Rezultatele obținute la probele eliminatorii și la probele orale nu pot fi contestate.
Afișarea rezultatelor la probele de admitere, în urma rezolvării contestațiilor, de către unitățile de învățământ care le-au organizat

Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul dual
Transmiterea la comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul dual de către toate unitățile de învățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu probe de admitere

18 iulie 2024 – Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a candidaților declarați admiși în învățământul dual Afișarea de către unitățile de învățământ care organizează învățământ dual a listei candidaților admiși și a celor respinși

Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinși

Afișarea de precizări prin care candidații admiși la clase/grupe care, în urma primei etape de admitere, se află sub efectivul minim necesar constituirii formațiunilor de studii sunt înștiințați că, după depunerea dosarelor de înscriere, vor fi înmatriculați sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formațiunilor de studii

Se va preciza, de asemenea, că, dacă nici în etapa a II-a nu se vor ocupa suficiente locuri pentru constituirea efectivelor minime, se poate decide redistribuirea candidaților prin comisia județeană/a municipiului București de admitere în limita locurilor disponibile la alte clase sau unități școlare în cadrul unei ședințe publice la care vor fi invitați să participe

19 și 22 iulie 2024 – Ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesional și dual de către candidații declarați respinși

Candidații respinși la etapa I de admitere în învățământul dual se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învățământul profesional și în învățământul dual sau în etapele de admitere în învățământul liceal.

23—26 iulie 2024 – Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși în învățământul dual

În cazul retragerii fișelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidații admiși, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați, în ordinea rezultatelor obținute la admiterea organizată în această etapă, cu condiția încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere.

26 iulie 2024 – Transmiterea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual la comisia județeană/a municipiului București de admitere a situației locurilor rămase libere în urma finalizării depunerii dosarelor de înscriere a candidaților admiși în această etapă de admitere

29—31 iulie 2024 – Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului București

Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere județeană/a municipiului București nu va repartiza candidați la calificări profesionale pentru care s-au organizat probe eliminatorii și/sau de admitere.

31 iulie 2024 – Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual a situației rezolvării cazurilor speciale

Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la toate unitățile de învățământ gimnazial a situației locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învățământul dual din județ/municipiul București

31 iulie 2024 – Afișarea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual a candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul dual, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere și rezolvarea cazurilor speciale

ISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul dual din județ/municipiul București.

În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu a organizat probă eliminatorie, aceștia vor fi considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere.

Transmiterea de către comisia de admitere din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București, a listelor actualizate cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate la învățământul dual

1 august 2024 – Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la toate unitățile de învățământ gimnazial a situației locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învățământul dual din județ/municipiul București

1 august 2024 – Afișarea de către toate unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul dual din județ/municipiul București
ISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul dual din județ/municipiul București.

Etapa a II-a de admitere în învățământul dual

2 și 5 august 2024 – Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământul profesional și dual pentru candidații cărora nu li s-au eliberat fișe de înscriere în etapa I de admitere în învățământul dual
La solicitarea candidaților care au susținut și au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.

NOTĂ: Se va elibera o singură fișă de înscriere.

2 și 5 august 2024 – Înscrierea candidaților care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizați/admiși sau au fost admiși, dar nu și-au depus dosarele de înscriere, la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământ dual, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual

Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual oferă informațiile și îndrumările necesare pentru completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta școlii.

NOTĂ: Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. Pot participa la această etapă atât candidații romi, cât și candidații cu CES nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora.

5 august 2024 – Afișarea la centrele de înscriere și la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământ dual a listei candidaților înscriși în învățământul dual
Pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează probe eliminatorii și/sau probe de admitere indiferent de numărul candidaților înscriși, precum și pentru cele la care se organizează probă suplimentară de admitere ca urmare a depășirii numărului de candidați înscriși față de numărul locurilor disponibile se vor afișa, împreună cu lista candidaților înscriși, informațiile privind derularea acestor probe (data, ora, locul de desfășurare a probelor, acte de identitate necesare candidaților, alte detalii organizatorice).

Se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri de la calificarea/calificările respectivă(e).

Va fi prevăzută, de asemenea, posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu se organizează proba suplimentară, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări.

În situația locurilor rămase libere se va preciza în mod expres situația locurilor libere la care se organizează probe eliminatorii.

Se va menționa și faptul că cei respinși deoarece nu au completat mai multe opțiuni vor fi repartizați de către comisia de admitere județeană/a municipiului București pe locurile libere după finalizarea etapei a II-a de admitere.

Transmiterea către comisia județeană de admitere a situației cu numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul dual, pentru fiecare calificare profesională

6 august 2024 – Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează probe eliminatorii – Derularea probelor eliminatorii în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acestora, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează probele eliminatorii pentru calificările respective din învățământul dual

Comunicarea rezultatelor probelor eliminatorii de către unitatea de învățământ care a organizat probele eliminatorii pentru calificările respective

Rezultatele probelor eliminatorii se afișează la sfârșitul zilei, împreună cu precizarea privind posibilitatea candidaților respinși de a fi repartizați pe locurile libere după finalizarea etapei a II-a de admitere de către comisia de admitere județeană/a municipiului București.

Secretariatele unităților de învățământ care organizează admiterea în învățământul dual eliberează, la cererea candidaților respinși la probele eliminatorii, fișele de înscriere la învățământul profesional și dual în vederea participării la etapa de repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale, după etapa a II-a de admitere, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București.

În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu a organizat probe eliminatorii, aceștia nu vor ridica fișele de înscriere, fiind considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere.

NOTĂ: Rezultatele la probele eliminatorii nu pot fi contestate.

7—8 august 2024 Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează probe de admitere și probe suplimentare de admitere – Derularea probelor de admitere, în cazul în care numărul de candidați depășește numărul de locuri sau în cazul în care este prevăzută organizarea acestora indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează probe de admitere

8 august 2024 – Afișarea rezultatelor la probele de admitere și la probele suplimentare de admitere de către unitățile de învățământ

9 august 2024 – Depunerea contestațiilor la proba de admitere sau la proba suplimentară de admitere. Rezolvarea contestațiilor. Afișarea rezultatelor, în urma rezolvării contestațiilor, de către unitățile de învățământ care au organizat proba de admitere sau proba suplimentară de admitere

Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul dual

Transmiterea la comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul dual, de către toate unitățile de învățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu proba eliminatorie/de admitere

12 august 2024 – Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși în învățământul dual

Afișarea de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământ dual a listei candidaților admiși și a celor respinși la învățământul dual

Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinși

Afișarea de precizări prin care candidații admiși la clase/grupe cu efective care în urma primei etape de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii formațiunilor de studii sunt înștiințați că, după depunerea dosarelor de înscriere, vor fi înmatriculați sub rezerva completării numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formațiunilor de studii prin comisia de admitere județeană/a municipiului București — prin repartizarea de alți candidați și, după caz, prin redistribuiri în cadrul unei ședințe publice la care vor fi invitați să participe

13—14 august 2024 – Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși

În cazul retragerii fișelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidații admiși, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați, în ordinea rezultatelor obținute la admiterea organizată în această etapă, cu condiția încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere.

14 august 2024 – Transmiterea de către comisia de admitere din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor finale cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate la învățământul dual; cu acest prilej, unitățile de învățământ care au în ofertă calificări la care, conform propriilor proceduri de admitere, au prevăzut probe eliminatorii și/sau probe de admitere în învățământul dual, independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile, dar care, în urma consultării cu operatori economici și cu acordul acestora, sunt interesate să își completeze locurile libere în cadrul acțiunilor de repartizare și redistribuire organizate de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, informează în scris comisia de admitere județeană/a municipiului București cu privire la acest acord.

Etapa a III-a de repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului București

19 august 2024 – Afișarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei cu locurile libere și a graficului activităților de repartizare și redistribuire pe locurile libere și de rezolvare a cazurilor speciale
Afișarea graficului, pe zile și intervale orare, a activităților de repartizare și redistribuire pe locurile libere și de rezolvare a cazurilor speciale

19—20 august 2024 (conform graficului afișat de comisia de admitere județeană/a municipiului București) – Repartizarea candidaților din etapa de repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București

Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean/al municipiului București și comunicată unităților de învățământ până la data de 10 iulie 2024.

Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului București

Repartizarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a candidaților care nu au participat sau nu au fost admiși la etapele anterioare de admitere sau au fost admiși, dar nu și-au depus dosarele de înscriere la unitățile de învățământ la care au fost declarați admiși

Rezolvarea de către comisia județeană/a municipiului București a situațiilor de la nivelul unităților de învățământ la care, în urma celor două etape de admitere, nu s-au constituit în limitele legale formațiuni de studiu, prin redistribuirea candidaților admiși la clase/grupe și calificări la care nu s-au constituit efectivele minime legale

Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual a situației finale privind candidații admiși, pe formațiuni de studiu legal constituite

NOTĂ: Repartizarea și redistribuirea elevilor la unitățile de învățământ și calificările la care, conform propriilor proceduri de admitere, sunt prevăzute probe eliminatorii sau probe de admitere, independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile, vor fi posibile doar cu acordul scris al unității de învățământ, transmis în urma consultării cu operatori economici.

20 august 2024 – Afișarea de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământ dual a candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul dual, după depunerea dosarelor de înscriere, rezolvarea cazurilor speciale, repartizările și redistribuirile realizate prin comisia de admitere județeană/a municipiului București

20 august 2024 – Transmiterea către Centrul național de admitere a rezultatelor repartizărilor și redistribuirilor, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată

Sursa: www.EduPedu.ro