Admiterea candidaţilor la doctorat

thumb

Admiterea candidaţilor la doctorat se face prin concurs, organizat, de regulă, înainte de începerea anului universitar.Numărul locurilor, pe forme de învăţământ (cu finanţare de la buget şi cu finanţare prin taxă), este repartizat anual de către MECTS.Au dreptul să participe la concursul de admitere la doctorat numai absolvenţii studiilor universitare de masterat; prin excepţie, absolvenţii învăţământului universitar cu diplome de licenţă sau echivalente, eliberate până în anul absolvirii primei promoţii de licenţă organizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 au dreptul să participe la concursul de admitere la doctorat şi fară să fi absolvit ciclul de studii universitare de masterat.Înscrierea la concursul de admitere la studii universitate de doctorat într-un domeniu specific se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă sau masterat. Cunoştinţele specifice domeniului de studii doctorale se verifică, pe baza bibliografiei, prin concursul de admitere.Candidaţii la concurs trebuie să fi avut pe parcursul studiilor universitare de licenţă şi masterat rezultate profesionale bune şi foarte bune.Nu se acceptă înscrierea şi efectuarea doctoratului între rude de gradul I, II şi III. Pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat, candidaţii vor prezenta la Prorectorat – Şcoala Doctorală, în termenul stabilit, un dosar (cu şină) cu următoarele acte: Cerere tip de înscriere, care se procură de la secretariat Prorectorat – Şcoala Doctorală; Fişa de înscriere, care cuprinde datele necesare pentru evidenţa candidaţilor, care se procură de la secretariat Prorectorat – Şcoala Doctorală; Copii legalizate în 2 exemplare după următoarele acte: certificatul de naştere; certificatul de căsătorie (dacă este cazul) sau de eventuala schimbare a numelui: diploma de bacalaureat; diploma de învăţământ superior (sau echivalenta) însotită de foaia matricolă; B.I. (copii); 2 fotografii tip buletin; Curriculum vitae şi lista lucrărilor ştiinţifice publicate de candidat (dacă este cazul); Chitanţa de plată a taxei de concurs, 150 lei.